Aiora

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Ayora La Vall d’Aiora – Cofrents José Vicnete Anaya Roig
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
5.303 5.320 5.311
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Ayora
Planta de destí dels residus
Alacant – Fontcalent (Pla Zonal 9, Area de gestió A4)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 42,04€ 46,22€ 65,77€
Rànquing import de la taxa 60 61 54

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 1.733,34 1.685,73 1.771,69
Rànquing en la producció de residus per habitant 42 62 51
Kg de residus per habitant 326,86 316,87 333,59
Kg de residus per habitant respecte a la comarca -34,32 -36,88 -43,46
Kg de residus per habitant respecte al COR -46,60 -57,89 -52,99

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 87.237 87.525 87.502
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 56 64 61
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 16,45 16,45 16,48
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -0,97 -1,63 -2,01
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -2,17 -2,28 -2,62

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 62.386 63.877
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  25 35 26
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 11,76 12,03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca 2,45 12,03
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 5,76 -2,75 1,77

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 89.417 59.673
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 31 34 29
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 16,86 11,24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 0,13 11,24
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 1,26 -2,82 -10,38