La taxa del Consorci de Residus

La taxa de residus es paga en tots els municipis de les cinc comarques que formen part del Consorci, i serveix per finançar els serveis que presta el COR. Es regula mitjançant l’Ordenança Fiscal Reguladora del Tractament de Residus.

QUÈ?
QUÈ ÉS LA TAXA?
Es tracta d’una taxa que s’estableix pels serveis de transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans i ecoparcs. L’ordenança que regula la taxa es va aprovar en l’Assemblea General del Consorci de Residus el desembre de 2016.
QUI?
QUI PAGA LA TAXA?
Els propietaris d’habitatges, locals, allotjaments i qualssevol altre local o establiment amb o sense activitat industrial, comercial, professional, artística o de serveis. No són imposables els garatges vinculats a habitatges, ni locals i habitatges sense aigua i llum.
COM?
COM ES CALCULA LA TAXA?
La quota consisteix en una quantitat fixa per immoble, determinada en funció de la naturalesa, funció i superfície, i del cost total del servei. Aquest cost s’obté d’un estudi econòmic elaborat de forma individual per cada municipi. Com menys residus es generen, menys es paga.
PER QUÈ ?
PER QUÈ ES COBRA LA TAXA?
Per a finançar els serveis que presta el COR, de transferència, transport a la planta, tractament, valorització i eliminació dels residus, i gestió dels Ecoparcs. Amb la taxa no es financen els contenidors de reciclatge, dels quals s’encarreguen les entitats Ecoembes i Ecovidrio.
QUAN?
QUAN ES PAGA LA TAXA?
Per rebut domiciliat, es fracciona en dos pagaments al 50%, l’1 de juny i l’1 d’agost. En oficina bancària, el rebut es pot pagar de l’1 de juny al 31 de juliol. El període impositiu és l’any natural. Els canvis de domicili o de qualsevol element tributari tindran efecte a l’exercici següent.
ON?
ON ES PAGA LA TAXA?
El rebut de la taxa es pot domiciliar, o pagar en les entitats bancàries. Davant qualsevol dubte es pot acudir a les dependències dels ajuntaments que formen part del consorci, o a les oficines del COR.
QUÈ?
QUÈ ÉS LA TAXA?
Es tracta d’una taxa que s’estableix pels serveis de transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans i ecoparcs. L’ordenança que regula la taxa es va aprovar en l’Assemblea General del Consorci de Residus el desembre de 2016.
QUI?
QUI PAGA LA TAXA?
Els propietaris d’habitatges d’habitatges, locals, allotjaments i qualssevol altre local o establiment amb o sense activitat industrial, comercial, professional, artística o de serveis. No són imposables els garatges vinculats a habitatges, ni locals i habitatges sense aigua i llum.
COM?
COM ES CALCULA LA TAXA?
La quota consisteix en una quantitat fixa per immoble, determinada en funció de la naturalesa, funció i superfície, i del cost total del servei. Aquest cost s’obté d’un estudi econòmic elaborat de forma individual per cada municipi. Com menys residus es generen, menys es paga.
PER QUÈ?
PER QUÈ ES COBRA LA TAXA?
Per a finançar els serveis que presta el COR, de transferència, transport a la planta, tractament, valorització i eliminació dels residus, i gestió dels Ecoparcs. Amb la taxa no es financen els contenidors de reciclatge, dels quals s’encarreguen les entitats Ecoembes i Ecovidrio.
QUAN?
QUAN ES PAGA LA TAXA?
Per rebut domiciliat, es fracciona en dos pagaments al 50%, l’1 de juny i l’1 d’agost. En oficina bancària, el rebut es pot pagar de l’1 de juny al 31 de juliol. El període impositiu és l’any natural. Els canvis de domicili o de qualsevol element tributari tindran efecte a l’exercici següent.
ON?
ON ES PAGA LA TAXA?
El rebut de la taxa es pot domiciliar, o pagar en les entitats bancàries. Davant qualsevol dubte es pot acudir a les dependències dels ajuntaments que formen part del consorci, o a les oficines del COR.

Falsos mites sobre la taxa de residus

No es paga dos vegades, l’antiga taxa que pagava a l’ajuntament s’ha desdoblat en dos. Un rebut es paga al municipi, pel servei de recollida, i un altre al Consorci pels serveis de transferència, transport, valorització i eliminació de residus sòlids urbans, i gestió d’ecoparcs.

El consorci és un ens sense ànim de lucre format per municipis, Generalitat Valenciana i Diputació de València, amb la finalitat de realitzar una gestió sostenible dels residus. Ningú no en fa negoci.

El càlcul del cost del servei a cada municipi té en compte la quantitat de residus generats. L’ús dels contenidors adequats i dels Ecoparcs redueix el residus no selectius, i el cost total del servei. Com més es recicla, menys es paga.

El Consorci té capacitat jurídica de dret públic i privat per a la realització dels seus fins. Entre les facultats concedides per la llei hi ha la d’establir una taxa.

La taxa no és personal, es paga per la propietat d’habitatges o qualsevol tipus d’establiment. Un habitatge i un negoci són dos fonts diferents generadores de residus, per tant han de pagar la taxa per separat.

Els diners recaptats es destinen íntegrament a finançar tot allò necessari per a la gestió sostenible dels residus i el compliment dels objectius estatutaris del COR, i a res més.

El COR pot externalitzar en règim de concessió algun dels serveis. L’empresa concessionària cobra pel seu treball, que el Consorci vetlla perquè es faça en les condicions pactades. En cap cas la taxa es cobra per a compensar una mala gestió.