Normativa aplicable

Institucional i organitzativa

Decret 55 2019 de 5 d'abril - PLA INTEGRAL DE RESIDUS COMUNITAT VALENCIANA Decret 55 2019 de 5 d'abril - PLA INTEGRAL DE RESIDUS COMUNITAT VALENCIANA 4 octubre, 2019

Objecte establir les disposicions de caràcter general i vinculants necessàries per a l’ordenació material i territorial de les activitats de gestió de residus a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, s’estableixen les disposicions especials sobre residus específics que es consideren necessàries.

5.0 MiB

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els residus. Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els residus. 3 abril, 2017

Estableix el marc legislatiu de la manipulació de residus en la Unió Europea, i deroga determinades directives europees.

0.2 MiB

Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 3 abril, 2017

Regula la gestió dels residus i el règim jurídic dels sòls contaminats a l’estat espanyol.

0.4 MiB

Ordre de 29 octubre de 2004, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla Zonal de residus de les Zones X, XI i XII. Ordre de 29 octubre de 2004, del conseller de Territori i Habitatge, per la qual s'aprova el Pla Zonal de residus de les Zones X, XI i XII. 3 abril, 2017

Instruments de desenvolupament i millora del Pla Integral de Residus. Document detallat que adapta les previsions del Pla a les zones que delimita.

3.4 MiB

Decret Llei 4/2016, de 10 juny, del Consell, pel qual s’estableixen mesures urgents per a garantir la gestió de residus municipals. Decret Llei 4/2016, de 10 juny, del Consell, pel qual s’estableixen mesures urgents per a garantir la gestió de residus municipals. 3 abril, 2017

Té l’objectiu d’assegurar la prestació a la Comunitat Valenciana dels serveis essencials en matèria de residus municipals.

0.2 MiB

Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). Decret 81/2013, de 21 de juny, del Consell, d’aprovació definitiva del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana (PIRCV). 3 abril, 2017

Instrument director i coordinador de totes les actuacions que es realitzen en la Comunitat
Valenciana en matèria de gestió de residus.

1.7 MiB

Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. Llei 10/2000, de 12 de desembre, de Residus de la Comunitat Valenciana. 3 abril, 2017

En el marc de les competències de la Generalitat, estableix el règim jurídic de la producció i gestió dels residus, així com la regulació dels sòls contaminats, amb el fi de protegir la salut humana i el medi ambient.

0.3 MiB