Jalance

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Jalance La Vall d’Aiora – Cofrents Jose Ángel Navarro Máñez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
914 885 852 845
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Jalance
Planta de destí dels residus
Alacant – Fontcalent (Pla Zonal 9, Area de gestió A4)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 41,42€ 43,49€ 62,06€ 60,73€
Rànquing import de la taxa 62 74 62 62

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 402,83 391,76 411,48 377,04
Rànquing en la producció de residus per habitant 10 10 08 13
Kg de residus per habitant 440,73 442,67 482,96 446,20
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 79,55 88,92 105,91 99,68
Kg de residus per habitant respecte al COR 67,27 67,91 96,38 56,30

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 18.152 18.243 18.203 18.452
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 39 47 43 43
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 19,86 20,61 21,37 21,84
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 2,44 2,54 2,88 3,11
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 1,24 1,88 2,27 2,22

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 6.415 7.657 7.395
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  32 35 63 58
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,02 8,99 8,75
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -2,30 8,99 -3,86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR 1,01 -2,75 -1,27 -3,27

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 19.200 7.107 852
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 27 34 83 92
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 21,01 8,34 1
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca 4,28 8,34 -0,76
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR 5,40 -2,82 -13,27 -19,35