Residus admesos a l’Ecoparc

Tots els residus admesos es poden dipositar a totes les instal·lacions de la xarxa d’ecoparcs fixes del Consorci de Residus, així com als ecoparcs mòbils. En alguns casos s’indiquen les quantitats, volum o unitats màximes.

RESIDUPES (MÀX.)VOLUM (MÀX.)UNITATS (MÀX.)
Residus de tintes d’impressió
Pel·lícules i paper fotogràfic
Envasos de paper i cartró
Envasos de plàstic
Envasos de fusta
Envasos metàl·lics
Envasos compostos
Envasos mesclats
Envasos de vidre
Envasos tèxtils
Absorbents, draps de neteja, roba protectora
Absorbents, materials de filtració, draps de neteja, roba protectora amb substàncies perilloses20 un./dia
Pneumàtics provinents de particulars4 un./vehicle/any
8 un./any (bicicleta)
Formigó, rajoles, teules i materials ceràmics500 kg/setmana (12 cabassos o 25 sacs)S'autoritzen descàrregues superiors per a obres menors
Residus mesclats de la construcció i demolició500 kg/setmana (12 cabassos o 25 sacs)S'autoritzen descàrregues superiors per a obres menors
Es demanarà autorització al COR per al vertit de fibra de vidre
Residus mesclats de la construcció i demolició amb substàncies perilloses5 kg/setmana S'autoritzen descàrregues superiors per a obres menors
Paper i cartró2000 kg/dia
Vidre
Roba i teixits
Olis comestibles10 litres/dia
Pintures, tintes, adhesius i resines5 litres/dia
Pintures, tintes, adhesius i resines amb substàncies perilloses5 litres/dia
Detergents10 kg/dia5 litres/dia
Detergents amb substàncies perilloses5 litres/dia
Bateries i acumuladors5 un./dia
Bateries i acumuladors classificats com a perillosos5 un./dia
Piles de botó 50 un./dia
Equips elèctrics i electrònics sense substàncies perilloses5 un./dia
Fustes sense substàncies perilloses200 kg/dia
Plàstic film10 kg/dia
PET10 kg/dia
PEAD10 kg/dia
PVC10 kg/dia
Metalls
Residus biodegradables de jardineria1500 kg/mes
Terra i pedres50 kg/dia
Voluminosos (mobles, matalaps...)20 un./semana
Matalassos4 un./any
Càpsules de cafè10 kg/dia
Envasos que contenen substàncies perilloses10 un./dia
Aerosols i similars10 un./dia
Residus mesclats de la construcció i demolició amb substàncies perilloses10 kg /dia
Envasos de dissolvents5 un./dia
Envasos d'àcids5 un./dia
Envasos d'àlcalis5 un./dia
Envasos de productes fotoquímics5 un./dia
Envasos de plaguicides5 un./dia
Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri
Equips rebutjats que contenen CFC
Olis de motor5 litres/dia
Equips elèctrics i electrònics amb substàncies perilloses5 un./dia
Fustes amb substàncies perilloses200 kg /dia
Residus orgànics domiciliarisNo admès
Residus sanitarisNo admès
Residus radioactiusNo admès
Residus generats per les activitats mineres o extractivesNo admès
Pneumàtics d'origen no particularNo admès
Materials explosiusNo admès
Residus infecciososNo admès
Residus generats en processos industrialsNo admès
Residus especialment perillosos, com aquells que contenen amiantNo admès