Zarra

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Zarra La Vall d’Aiora – Cofrents Juan José Rubio Navarro
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017)
463 440 381
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
GIRSA Traslado a planta de Tratamiento de manera directa Ayora
Planta de destí dels residus
Alacant – Fontcalent (Pla Zonal 9, Area de gestió A4)
TAXA 2016 2017 2018
Import taxa 52,45€ 57,48€ 76,96€
Rànquing import de la taxa 32 26 21

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017
Tones de Residus 219,12 213,11 223,85
Rànquing en la producció de residus per habitant 06 07 04
Kg de residus per habitant 473,26 484,34 587,54
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 112,08 130,59 210,49
Kg de residus per habitant respecte al COR 99,80 109,58 200,96

 

VIDRE 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de vidre 424 4.842 5.008
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 91 83 80
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 0,92 11,00 13,14
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca -16,50 -7,07 -5,34
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR -17,71 -7,73 -5,95

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 35 93
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -9,32
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 -2,75 -10,26

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017
Kg de recollida selectiva de paper i cartró
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 34 93
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -16,73
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 -2,82 -21,61