Alfarrasí

Municipi Comarca Representant del municipi al Cor
Alfarrasí La Vall d’Albaida Federico Vidal Martínez
Nombre d’habitants (2015) Nombre d’habitants (2016) Nombre d’habitants (2017) Nombre d’habitants (2018)
1.247 1.274 1.256 1.262
Sistema de recollida
Recollida de 4 fraccions (paper i cartró, plàstics i envasos, vidre i resta no selectiva) en contenidor
Empresa recol·lectora Estació de transferència Ecoparc més pròxim
RECISA Bufali Alfarrasí
Planta de destí dels residus
Llíria (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Caudete de las Fuentes (Consorci Valencia Interior, Pla Zonal 4. Àrea de gestió V3) – Algímia d’Alfara (Consorci Palància Belcaire, Pla Zonal 3. Àrea de gestió C3/V1) – Manises (EMTRE, Pla Zonal V3. Àrea de gestió V2)
TAXA 2016 2017 2018 2019
Import taxa 49,26€ 55,43€ 72,50€ 78,62€
Rànquing import de la taxa 44 31 33 33

 

RESTA NO SELECTIVA 2015 2016 2017 2018
Tones de Residus 382,32 361,99 383,28 406,07
Rànquing en la producció de residus per habitant 64 90 80 50
Kg de residus per habitant 306,59 284,14 305,16 321,77
Kg de residus per habitant respecte a la comarca 1,11 -25,40 -13,92 -0,91
Kg de residus per habitant respecte al COR -66,87 -90,62 -81,42 -68,13

 

VIDRE 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de vidre 32.555 32.861 32.692 32.984
Rànquing en la recollida de vidre per habitant 20 25 25 28
Kg de recollida selectiva de vidre per habitant 26,11 25,79 26,03 26,14
Kg de recollida selectiva de vidre respecte a la comarca 3,73 3,07 3,26 2,89
Kg de recollida selectiva de vidre respecte al COR 7,48 7,06 6,93 6,52

 

ENVASOS LLEUGERS I PLÀSTICS 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics 8.982 13.224 9.115
Rànquing en la recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant  37 34 27 86
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics per habitant 7,05 10,53 7,22
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte a la comarca -0,30 7,05 10,53 -3,78
Kg de recollida selectiva d’envasos lleugers i plàstics respecte al COR -6,01 4,30 0,27 -4,80

 

PAPER I CARTRÓ 2015 2016 2017 2018
Kg de recollida selectiva de paper i cartró 9.668 13.099 10950
Rànquing en la recollida selectiva de paper i cartró per habitant 55 33 31 81
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant 7,59 10,43 9
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte a la comarca -1,06 7,59 10,43 -2,19
Kg de recollida selectiva de paper i cartró per habitant respecte al COR -15,60 4,77 -11,18 -11,68