2017

Finançament i pressuposts

Informe econòmic financer 2017 Informe econòmic financer 2017 17 desembre, 2019

De conformitat amb l’article 168.4 del TRLHL 2/2004 i l’article 18 del RD 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè del citat Text Refós, s’emet informe econòmic financer, sobre les previsions d’ingressos i despeses del pressupost per a l’exercici 2017

0.5 MiB

Bases d'execució presupost 2017 Bases d'execució presupost 2017 17 desembre, 2019

0.7 MiB

Annex Inversions 2017 Annex Inversions 2017 17 desembre, 2019

arreplega la totalitat dels projectes d'inversió que es pretenen realitzar en l'exercici, especificant-se para cadascun d'ells els extrems que exigeix l'article 19 del Reial decret 500/1990.

0.4 MiB

Resum pressupost 2017 Resum pressupost 2017 17 desembre, 2019

14 KiB