Residus domèstics de jardineria. Què en fem?

L

es restes vegetals domèstiques, majoritàriament provinents de la poda de jardineria, s’estima que poden representar més d’un 5% del pes dels residus municipals. Una realitat molt present a les nostres comarques, i més tenint en compte quin ha estat el model de creixement urbanístic dels darrers anys. És molt important una correcta gestió d’aquest tipus de residus, que per les seues característiques poden generar importants problemes mediambientals, que porte al seu reaprofitament.

Els residus com fulles, gespa o restes de poda de jardins ocupen un gran volum per la seua baixa densitat i tenen una inflamabilitat molt elevada. És convenient portar-los a l’Ecoparc més proper, a fi d’assegurar-ne un tractament correcte. Alguns municipis tenen un servei de recollida específic. Aquestes restes vegetals es trituren amb facilitat, la qual cosa facilitat el seu transport i valorització. Alguns dels aprofitaments més freqüents són les cobertes vegetals (mulching), combustible per a calderes i plantes de biomassa, o sistemes casolans de compostatge.

Cal evitar dipositar les restes vegetals en el contenidor verd de resta no selectiva; ocupa un enorme volum i pot saturar els sistemes municipals de recollida i gestió. D’aquesta manera també evitem l’arribada de residus orgànics a dipòsits controlats o plantes de tractament de residus, on afavoreixen l’emissió de gasos, olors i lixiviats. Així mateix les cremes i els abocaments incontrolats representen un important risc d’incendi, per l’alta combustibilitat dels materials.

En relació a l’aprofitament de les restes vegetals es generen constantment nous projectes, en l’àmbit municipal o d’investigació. És el cas d’un equip del campus de la Universitat Politècnica a Gandia, que han incorporat les restes de poda a un nou material aïllant acústic obtingut íntegrament de materials reciclats i que ofereix unes magnífiques prestacions.

Objectius 2020Tovalloletes humides