Europa recomana mesures per complir amb els objectius 2020

L

a Comissió Europa ha fet públics un seguit de recomanacions a l’estat espanyol per tal que siga possible complir amb els objectius marcats per l’any 2020, recollits a la Directiva Marc de Residus. Brussel·les considera Espanya un dels estats més endarrerits en la matèria, junt a Xipre, Hongria, Irlanda, Malta, Portugal i Eslovènia. Per què? En la seua diagnosi, la Comissió considera que el 60% dels residus encara acaben a l’abocador i només es recicla el 30%. Massa lluny del 50% marcat com a objectiu pel 2020.

Entre els problemes principals, l’informe assenyala la manca d’incentius per una gestió adequada dels residus, una recollida selectiva insuficient, així com passa amb la gestió dels residus orgànics, manca de responsabilització dels productors de residus i de coordinació entre diferents nivells institucionals. Obstacles tècnics, legals, administratius i de gestió de considerable importància en el camí per complir els objectius europeus.

Per tant, la Comissió estableix un seguit de recomanacions. Una de les més destacades, incrementar la responsabilitat dels productors, bo i considerant la introducció de sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos (SDDR). Precisament el sistema proposat per la Generalitat Valenciana, que finalment s’ha hagut de retirar després de fortes pressions de la indústria. Pel que fa als productors, també s’apunta ampliar la responsabilitat a nous fluxos de residus, no només envasos, i establir criteris d’ecodisseny.

De la mateixa manera, l’informe recomana establir un impost estatal a l’abocament de residus municipals i coordinar els diferents plans regionals de gestió. També identificar les regions que millor gestionen els residus i difondre les seues pràctiques. Pel que fa a la millora de la recollida selectiva, es proposa introduir plans específics de gestió dels residus orgànics i models d’èxit en la matèria. També es fa referència a la necessitat de transferir les tecnologies més eficients en el tractament de residus i modificar les càrregues municipals vinculant progressivament els costos a la generació. En definitiva, un full de ruta que la Comissió recomana per tal que l’estat espanyol puga complir amb els objectius marcats per l’any 2020.

Estació de transferència a BufaliResidus domèstics de jardineria